Par skolu

Mākslu izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” ir Daugavpils pilsētas domes dibināta un Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša izglītības iestāde, kura īsteno  profesionālās vidējās izglītības programmas, profesionālās ievirzes izglītības programmu, interešu izglītības programmu bērniem, kā arī pieaugušo profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas.  SAULES SKOLA ir Latgales reģiona dizaina un mākslas izglītības metodiskais centrs.  

Saules skolai ir gara un bagāta vēsture. Skolas pirmsākumi meklējami 1917. gadā, kas Daugavpils Romas katoļu biedrība “Saule” nodibināja šūšanas kursus, kas drīz pārveidojās par Daugavpils sieviešu arodskolu “Saule”. Te  Latgales meitenes ieguva ne tikai vispārējo izglītību,  bet arī šūšanas, rokdarbu, aušanas un mājturības prasmes. Cauri laikmeta vēstures līkločiem Saules skola kā amatniecības un mākslas skola pastāvēja līdz pat 1953. gadam, kad tika slēgta kā padomju ideoloģijai neatbilstoša. Atmodas laikā Daugavpils inteliģence aicināja atjaunot Latvijas republikas zudušās vērtības, tai skaitā – arī Saules skolu kā mākslas vidusskolu, un 1992. gadā,  drīz pēc  Latvijas neatkarības atjaunošanas, tika izveidota Daugavpils Lietišķās mākslas vidusskola ”Saules skola”. Skola kļuva par vienu no latviešu nacionālās kultūras centriem Latgalē. Te  jaunieši apguva mākslas un amatniecības pamatus, saistot etnogrāfiju  ar mūsdienu dizaina principiem. 

No 2017. gada 1. septembra līdz 2022. gada decembrim DDMV “Saules skola” darbojās kā dizaina un mākslas profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC).  SAULES SKOLA  ietilpst Latvijas profesionālās kultūrizglītības sistēmā, kas nodrošina profesionālās ievirzes un profesionālo vidējo izglītību mākslas un dizaina jomā, izsniedzot valsts atzītus izglītības dokumentus, realizējot licencētas un akreditētas izglītības programmas. 

Kopš 2023. gada 1. janvāra mainījies tās statuss – tagad esam mākslu izglītības kompetences centrs. Tas nozīmē, ka skola, tāpat kā iepriekš, piedāvā plašu izglītības programmu klāstu gan vidusskolā, gan bērnu mākslas skolā, bet papildus veic arī dizaina un mākslas metodiskā centra funkcijas.

Saules skola, tāpat kā līdz šim, organizēs mākslas izstādes, dažādus pasākumus ģimenēm, tālākizglītības kursus pedagogiem. Reģiona mākslas skolas tiks aicinātas piedalīties kopīgās izstādēs un pieredzes apmaiņas pasākumos. Jaunajā statusā saules skolas izglītojamiem pavērsies vēl lielākas iespējas piedalīties starptautiskos projektos, iziet praksi nozares uzņēmumos gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Turpmāk visos oficiālajos dokumentos Saules skolas nosaukums būs Mākslu izglītības kompetences centrs Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola

Mērķis

Veidot skolu kā vienotu, modernu mācību kompleksu, ar mūsdienīgu, modernu dizaina tehnoloģiju bāzi nodrošinātu, prestižu, uz zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības, mūžizglītības un tālākizglītības pakalpojumu sniedzēju.

Misija

Nodrošināt Latvijas tautsaimniecības nākotnei vitāli svarīgo augstas kvalitātes mākslas un dizaina mūžizglītību, sagatavojot Latvijas un starptautiskajā darba tirgū pieprasītus un konkurētspējīgus dizaina un mākslas speciālistus.

Vīzija

MIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”  ir starptautiski atzīta, moderna, prestiža  izglītības iestāde, viens no Latvijas mākslas un dizaina izglītības un inovāciju centriem. 

Saules skola ir unikāla mācību iestāde, kura piedāvā izglītību visa mūža garumā, ļaujot radošām personībām apgūt mākslas un dizaina likumsakarības, mudinot audzēkņus iesaistīties mākslas projektos un akcijās, vienlaicīgi iegūstot konkurētspējīgu vidējo izglītību.   Saules skola  apvienojusi izcilus skolotājus – radošas personības, savas jomas speciālistus, kas iedvesmo bērnus un jauniešus attīstīt savas spējas, radoši izpausties un augt. 

Bērnu mākslas skola

BĒRNU MĀKSLAS SKOLĀ bērni 7-15 gadu vecumā attīsta savus talantus, apgūstot vizuālās mākslas pamatus, piedaloties radošajās tekstila, keramikas un maketēšanas darbnīcās, radoši  darbojas sešus gadus,  lai,  skolu beidzot, aizstāvētu katrs savu radošo Noslēguma darbu un saņemtu apliecību par profesionālās ievirzes izglītību. 

Vidusskola

VIDUSSKOLĀ jaunieši mācās skolā dienas nodaļā, apgūstot gan vidējo izglītību, gan iegūstot dizainera  asistenta vai mākslas speciālista kvalifikāciju.

Topošie  mākslinieki un dizaineri izvēlas SAULES SKOLU kā vienu no Latvijā labākajām radošas ievirzes skolām, jo te pieejama vide ar starptautisku vērienu – unikālas izglītības programmas, mūsdienīgas mācību metodes un tehnoloģijas, izcili pasniedzēji, starptautiski atzītu profesionāļu vieslekcijas un meistarklases, koncerti un izstādes, starptautiskas sadarbības iespējas. 

Saules skolā mācās audzēkņi ne tikai no Daugavpils, bet arī no visas Latgales un tuvākajiem Vidzemes novadiem. Skola nodrošina iespēju audzēkņiem apmesties Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcā. Par labiem mācību rezultātiem audzēkņi saņem paaugstināto stipendiju līdz 150 EUR mēnesī. 

Pabeidzot vidusskolu, Saules skolas absolventiem ir  iespēja radoši strādāt profesijā, kā arī turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās. Skolas absolventi var veikt individuālo komercdarbību, kā arī strādāt patstāvīgi vai citu speciālistu vadībā valsts vai privātuzņēmumos.

Mūžizglītība

Saules skola attīsta pieaugušo PROFESONĀLĀS PILNVEIDES izglītības programmas, arvien vairāk attīstot mūžizglītību un radošo procesu visa mūža garumā. 

Metodiskais centrs

DIZAINA UN MĀKSLAS METODISKAIS CENTRS  skola piedalās profesionālo izglītības programmu aprobācijā, izstrādā metodiskos materiālus profesionālajā vidusskolām, sadarbojas ar reģiona mākslas un mūzikas skolām, sniedzot metodisko palīdzību un organizējot pedagogu tālākizglītības kursus.